Börja jämför försäkringar och skaffa dig bättre ekonomi

Den mest köpta försäkring i Sverige är hemförsäkringen. Även om olika försäkringsbolag erbjuder varierande skydd så ingår det för det mesta egendomsskydd, reseskydd, rättskydd, ansvarsskydd samt överfallsskydd. Genom egendomsskydd skyddas försäkringstagarens bostad mot till exempel naturkatastrofer som en storm eller brand eller inbrott. Dessutom kan vissa försäkringar skydda mot stöld utanför hemmet. Reseskyddet ger möjligheten att täcka sjukdomsvisiter utomlands vid olycksfall eller stöld som sker vid en resa utomlands.

Om försäkringstagaren hamnar i en rättstvist kan försäkringsbolaget genom rättsskydd hjälpa till med kostnader vid anlitande av advokat eller rättegångskostnader. Ansvarsskyddet träder in om någon i hemmet blir krävd på skadestånd. Försäkringsbolaget kan betala ut denna skulden om, efter utredning, de anser att du är skyldig att betala. Om försäkringstagaren blir offer till en misshandel eller annat överfall och gärningsmannen inte hittas hjälper försäkringsbolaget till att betala ut skadeståndet. Ett stort förmån vid hemförsäkring är att alla som bor i hemmet är skyddade genom försäkringen.

Viktigt att jämföra din försäkring.

Genom att teckna en hemförsäkring täcks vissa kostnader som uppstår vid olycksfall. Hemförsäkringen ger skydd mot kostnader som uppstår vid sjukhusbesök utomlands men den brukar inte täcka sjukhuskostnader i Sverige. Då vård generellt sett är betydligt billigare i Sverige än utomlands kan det kanske anses som onödigt att teckna en olycksfallsförsäkring. Dock genom olyckor kan det uppstå situationer där kostnaden av vård blir mycket dyr.

En olycksfallsförsäkring täcker till exempel kostnader som uppstår vid ekonomisk invaliditet. Detta blir viktigt om en person är med om en olycka som resulterar i att han eller hon inte längre kan arbeta heltid. En försäkringstagare som får en kroppsskada där hon eller han behöver stanna på sjukhus under en kortare tid har möjligheten att få en summa utbetald. Denna typ av försäkring täcker också merkostnader så som läkarvård, akut sjukhusbesök, rehab eller tandläkarbesök i sammanhang med sin olycka.
Om man gör en jämförelse av försäkringar som erbjuds av olika företag som erbjuder denna typen av försäkring blir det lätt att hitta en som passar bra.